Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok FITNESSOHODA

Prevádzka: Bratislava, Fedinova 2

1. Úvodné ustanovenia

Pre účely tohto prevádzkového poriadku sa použité pojmy vykladajú v znení v akom sú definované vo Všeobecných obchodných podmienkach poskytovania služieb v telovýchovno-športových prevádzkach FITNESSPOHODA (ďalej len ako „VOP“) s ktorými tento prevádzkový poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť podmienok využívania poskytovaných Služieb Klientmi.

 

2. Druh a spôsob poskytovania Služieb, zakázané úkony pri poskytovaní Služieb

2.1 Prevádzkovateľ poskytuje Služby spojené so zdravým životným štýlom, najmä služby posilňovne, fitnes, kardio zóny, skupinové cvičenia a iné služby. V prípade, že sú na prevádzke poskytované Prevádzkovateľom Služby na ktoré sa vzťahujú osobitné podmienky, ktoré má prevádzkový poriadok obsahovať, tieto sú uvedené v prílohe č.1 tohto prevádzkového poriadku (masáže). Spôsobom poskytovania Služieb sa rozumie umožnenie Klientom využívať vybrané Služby Prevádzkovateľa v Prevádzke, alebo čerpať jeho Sužby v súlade s podmienkami stanovenými v Cenníku, v tomto prevádzkovom poriadku a vo VOP.

 

3. Podmienky Prevádzky a zásady ochrany zdravia Klientov a zamestnancov

3.1 Podmienky vstupu do Prevádzky a poskytnutie Služieb sú uvedené v článku 6. VOP

 

3.2 Dispozične je Prevádzka členená nasledovne: recepcia, fitness, kardio, performance zóna, aerobiková sála, indoorová sála, masérska miestnosť, sociálne zariadenia, sprchy, šatne.

 

3.3 Pri prekročení kapacít jednotlivých častí Prevádzky je Prevádzkovateľ oprávnený nepovoliť Klientovi vstup a to až do času kedy to kapacita Prevádzky umožní. V tejto súvislosti nevznikajú Klientovi žiadne nároky voči Prevádzkovateľovi.

 

3.4 V prípade ak Klient nepreukáže možnosť využívania Služieb spôsobom, ktorý vyžaduje Prevádzka nie je oprávnený na vstup do Prevádzky.

 

3.5 Klient je povinný využívať všetky zariadenia a pomôcky v Prevádzke výlučne spôsobom na ktorý sú určené. V prípade pochybností o správnosti ich používania je povinný zdržať sa ich využívania, prípadne požiadať zodpovednú osobu Prevádzkovateľa o možnostiach využívania konkrétneho zariadenia alebo pomôcky.

 

3.6 Za poranenia a úrazy, ktoré si Klient spôsobí sám, alebo inej osobe vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním Prevádzkového poriadku, Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

 

3.7 Klienti využívajú všetky Služby v Prevádzke na svoje vlastné riziko.

 

4. Pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa Klientov

4.1 Klient je povinný správať sa tak, aby nerušil pohodlie iných Klientov, aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku a aby svojimi úkonmi žiadnym spôsobom nenarúšal chod Prevádzky a využívanie Služieb inými Klientmi.

 

4.2 Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v Prevádzke počas využívania Služieb, ak tieto budú odložené mimo miest vyhradených Prevádzkovateľom. Pokiaľ Klient odkladá počas využívania Služieb do miest vyhradených Prevádzkovateľom veci, ktoré jednotlivo, alebo v súčte dvoch a viacerých vecí presahujú hodnotu 100,- EUR (cenná vec), je povinný toto oznámiť zodpovednej osobe Prevádzkovateľa a odložiť ich v úschovni cenín – miesto vyhradené v Prevádzke, inak Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú ich poškodením, odcudzením, znehodnotením presahujúcu danú čiastku. Zodpovednosť za škodu Prevádzkovateľa je bližšie upravená vo VOP.

 

4.3 K úschove vecí vnesených alebo odložených v Prevádzke počas využívania Služieb (nie cenín) slúžia očíslované skrinky v šatniach, ktorých zabezpečenie zámkom je povinný vykonať Klient. Klient má možnosť požičať si zámok od Prevádzkovateľa za poplatok špecifikovaný v Cenníku.

 

4.4 Klient je povinný pri odchode skrinku v šatni a v prípade využitia úschovne cenín vyprázdniť a nechať ju odomknutú. Prevádzkovateľ má právo skrinky v šatni ako aj úschovňu cenín, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe otvoriť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody či straty, spôsobené porušením povinnosti nechať skrinku prípadne úschovňu cenín prázdnu a odomknutú. Prevádzkovateľ má povinnosť veci, nájdené v otvorenej skrinke po dobu 30 dní od nájdenia skladovať. Pri odovzdaní daných vecí bude Prevádzkovateľ účtovať užívateľovi manipulačný poplatok v zmysle platného Cenníka ak nie je dohodnuté inak. Pri prebratí vecí od Prevádzkovateľa je Klient povinný odovzdať podpísané čestné prehlásenie, že veci skutočne prevzal.

 

4.5 Strata, odcudzenie, či poškodenie kľúča/čipu/karty je spoplatnená podľa platného Cenníka. Zároveň Klient zodpovedá za kľuč/čip, ktorý obdržal na recepcii, počas celého využitia Služieb, ktoré sa rozhodol využiť.

 

4.6 Klient nie je oprávnený uplatňovať u Prevádzkovateľa akékoľvek nároky z dôvodov oznámených obmedzení prevádzky Centra (športové, spoločenské či iné akcie) pokiaľ bol o nich informovaný pri vstupe.

 

4.7 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo obmedziť prevádzku Centra v odôvodnených prípadoch. To platí najmä pri prenájme časti alebo celej Prevádzky ako aj pri nevyhnutných opravách a údržbe, ktoré sa nezlučujú so zachovaním bežnej a pre členov komfortnej a bezpečnej prevádzky, rovnako aj v situácii spôsobenej vyššou mocou (napr. havárie vodovodného potrubia, odstavenie dodávky vody, elektriny alebo dodávky teplej vody, nútené uzatvorenie Prevádzky z rozhodnutia prenajímateľa alebo orgánu štátnej správy alebo samosprávy, výpadok elektriny, vytápanie a podobne). Klientovi v tomto prípade nevzniká nárok na kompenzáciu.

 

4.8 Klient je povinný riadiť sa všetkými usmerneniami a pokynmi Prevádzkovateľa počas celej doby návštevy Centra

 

4.9 Poháre s vodou alebo iným nápojom nie je povolené roznášať po priestore Centra.

 

4.10 Zákaz vstupu do Prevádzky platí pre:

a) Osoby pod zjavným vplyvom alkoholu alebo toxických látok. Posúdenie je výlučne na Prevádzkovateľovi, alebo na zodpovednej osobe Prevádzkovateľa

b) Osoby so zvieratami

c) Osoby ktoré vykazujú zjavné znaky prenosných, infekčných chorôb (posúdenie je výlučne na Prevádzkovateľovi, zodpovednej osobe alebo osobe poverenej Prevádzkovateľom) alebo osoby s otvorenými poraneniami, prípadne kožnými problémami alebo trpiace akoukoľvek chorobou, ak Prevádzkovateľ alebo Zodpovedná osoba Prevádzkovateľa vyhodnotí, že zotrvanie takejto osoby v Prevádzke by mohlo spôsobiť ohrozenie zdravia ostatných Klientov, prípadne poškodenie majetku Prevádzkovateľa

d) Osoby, ktoré plánujú využiť prevádzku na iný účel na aký sú určené (napríklad komerčné alebo iné ako športové využitie) a to bez povolenia Prevádzkovateľa, zodpovednej osoby alebo osoby poverenej Prevádzkovateľom

e) Osoby, ktoré nedodržujú povinnosti stanovené vo VOP alebo tomto Prevádzkovom poriadku

f) Osoby využívajúce Služby v znečistenom, alebo zapáchajúcom oblečení (posúdenie je výlučne na Prevádzkovateľovi, zodpovednej osobe alebo osobe poverenej Prevádzkovateľom)

 

4.11 Z bezpečnostných dôvodov majú osoby, ktoré sa nemôžu samostatne pohybovať alebo obliekať, či vyzliekať bez pomoci inej osoby, ako aj osoby s výrazným fyzickým alebo psychickým postihnutím, vstup do šatne povolený v doprovode inej osoby, ktorá je na spomenuté úkony spôsobilá.

 

4.12 V Prevádzke je zakázané najmä:

a) Fajčenie

b) Vnášanie a používanie sklenených predmetov (vrátane fliaš)

c) Fotografovanie alebo filmovanie osôb ako aj skupín bez ich súhlasu. Na fotografovanie, či filmovanie určené na komerčné účely a pre tlač je potrebné získať písomné povolenie od Prevádzkovateľa

d) Vytvárať nadmerný hluk a svojím správaním obmedzovať pohodlie ostatných Klientov

e) Používanie športových a hracích potrieb

f) Používanie drogistického tovaru mimo spŕch

g) Konzumovať (čokoľvek)

i) Zasahovanie do technického vybavenia Prevádzky

j) Preskakovať turnikety

k) Žiadať prevádzkovateľa o služby, ktoré nie sú uvedené v Cenníku, prípadne odporujú účelu poskytovaných Služieb alebo Prevádzkovému poriadku

l) Vnášanie a používanie zbraní

m) Odkladať tašky, ruksaky a iné predmety v otvorených priestoroch fitnescentra, ako napríklad zóna na cvičenia a aerobikových sálach

n) využívanie aerobikovej sály mimo hodín skupinovcýh cvičení alebo počas individuálneho prenájmu

 

4.13 Klient je povinný najmä:

- dodržiavať čistotu a hygienu v priestoroch Prevádzky, taktiež v prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku informovať Prevádzkovateľa alebo zodpovednú osobu Prevádzkovateľa,

- neodkladne informovať Prevádzkovateľa alebo zodpovednú osobu Prevádzkovateľa v prípade zistenia náhleho zhoršenia zdravotného stavu, prípadné spozorovanie zdravotných ťažkostí seba alebo aj iných Klientov

- šetrne zaobchádzať so zariadeniami prevádzky a nepoškodzovať priestory a majetok Prevádzkovateľa alebo tretích osôb,

- používať čistú a vhodnú športovú obuv a športové oblečenie,

- dodržiavať pokyny prevádzkovateľa,

- po ukončení cvičenia uložiť použité náradie na miesto jemu určené (nevynášať náradie z určených priestorov),

- používať pri cvičení v priestoroch Prevádzky uterák

- očistiť  stroje a pomôcky po použití

- odkladať si svoje osobné veci (tašky, ruksaky) do skrinky v šatni

 

4.14 V prípade nedodržania povinností Klienta uvedených vo VOP alebo povinností uvedených v tomto prevádzkovom poriadku môže Prevádzkovateľ prostredníctvom zodpovednej osoby, alebo službukonajúceho trénera postupovať v zmysle VOP, ako aj požiadať Klienta o bezodkladné opustenie priestorov bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu voči Prevádzkovateľovi.

 

4.15 Klient, ktorý má záujem o osobný tréning s Trénerom môže požiadať Zodpovednú osobu Prevádzkovateľa o kontakt, resp. odporúčanie.

 

4.16 Externý tréner je povinný pri každom vstupe uhradiť externý trénersky poplatok podľa platného Cenníka Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ môže vyžadovať od Klienta uhradenie externého trénerského poplatku v zmysle platného Cenníka v prípade, ak zodpovedná osoba Prevádzkovateľa zistí, že Klient (externý tréner) viditeľne usmerňuje (trénuje) druhú osobu bez toho, aby bol u Prevádzkovateľa evidovaný ako Tréner alebo Externý tréner, ktorý si hradí u Prevádzkovateľa externý trénerský poplatok. Externý trénersky poplatok zahŕňa osobné cvičenia Externého trénera, ako aj vstupy počas trénovania Klientov Externého trénera. Externý tréner nemôže počas svojej návštevy Centier Prevádzkovateľa oslovovať Klientov v Centrách.

 

4.17 Cvičebné náradie, posilňovacie stroje a ďalšie vybavenie Centra sú Klienti povinní používať jedine spôsobom k tomu určeným. Sú pri tom povinní chovať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, ani k ohrozeniu zdravia vlastného, alebo zdravia iných Klientov. Za poranenia a úrazy, ktoré si Klient zapríčinil vlastnou neopatrnosťou, nezohľadnením vlastného zdravotného stavu a nerešpektovaním prevádzkového poriadku, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

 

4.18 Klient sa na cvičení v Centre Prevádzkovateľa zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo, je zdravý telesne aj duševne a je schopný cvičenie absolvovať. Pred každým cvičením zváži svoj aktuálny zdravotný stav a tomu prispôsobí druh cvičenia, intenzitu, záťaž a dĺžku cvičenia.

 

5. Spôsob a frekvencia upratovania Prevádzky

5.1 Upratovanie priestorov Centra sa vykonáva denne pred začatím prevádzky a priebežne podľa potreby. Očista zariadení na osobnú hygienu, povrchových plôch a podláh je vykonávaná počas celého dňa podľa potreby. Nádoby na odpad umiestnené v Prevádzke sú vyprázdňované podľa potreby.

 

6. Postup pri mechanickej očiste, prípadne dezinfekcii povrchových plôch miestností a zariaďovacích predmetov

6.1 Dezinfekcia, čistenie, upratovanie ako aj všetky činnosti s čistotou a poriadkom na celej Prevádzke je zodpovedná externá firma, ktorá túto činnosť vykonáva na základe zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.

 

6.2 Rolky (jednorazové papierové utierky) umiestnené v priestoroch Prevádzky sú určené na utieranie strojov po ich použití, nie na osobnú hygienu.

 

7. Spôsob a frekvencia čistenia osvetľovacích telies a okien

7.1 Osvetľovacie telesá a okná sú chránené pred rozbitím dostatočnou vzdialenosťou a sú čistené podľa potreby, najmenej však raz ročne.

 

 

 

 

Príloha č.1 – doplnenie prevádzkového poriadku vo vzťahu k poskytovaniu vybraných služieb v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z.z.

 

1) Druh a spôsob poskytovania služieb, zdravotné kontraindikácie služieb a zakázané úkony pri poskytovaní služieb,

 

Klientom budú poskytované masážne služby v zmysle platného Cenníka podľa ponúkaných typov masáží v jednotlivých Prevádzkach.


Zdravotné kontraindikácie zo strany Klienta 

srdcová slabosť

osoby so srdcovým stimulátorom

všetky krvácavé stavy

všetky horúčkové ochorenia

gravidita, dojčenie

Infekčné kožné choroby

kŕčové žily /varixy/

vysoký krvný tlak

osoby s kovovými transplantátmi

 

Zdravotné kontraindikácie zo strany maséra

 prenosné ochorenia kože

 infekčné ochorenie dýchacích ciest

 akútne chorobné stavy

 

Zakázané úkony pri poskytovaní služieb:

manipulácia s jazvami

 manipulácia s materskými znamienkami

 výkony na očnej rohovke a spojivke

 

2) Podmienky Prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia Klientov a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov zariadenia,

 

V prevádzke sa dodržiavajú hygienické a protiepidemiologické predpisy a opatrenia. Za ich dodržiavanie je zodpovedný prevádzkar, ktorý dbá na riadne zabezpečenie hygieny Prevádzky. Predovšetkým zabezpečuje opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

Prevádzka musí byť udržiavaná v čistote a poriadku. Pracovníci musia dbať na dodržiavanie osobnej hygieny. K dispozícii majú uterák a mydlo.

Pracovníci vykonávajúci obsluhu zákazníkov musia dbať na dodržiavanie osobnej hygieny a to:

- mať čistý pracovný odev

- po každom skončení obsluhy zákazníka si umyť ruky vlastným mydlom pod tečúcou vodu, mať vlastný uterák. 

Prevádzka je vybavená dostatočným množstvom čistiacich a dezinfekčným prostriedkov.

V zariadení je na vhodnom a dostupnom mieste lekárnička prvej pomoci, vybavená v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo.

Pri poranení maséra, alebo Klienta, alebo pri krvácaní Klienta v súvislosti s výkonom Služby sa postihnuté miesto musí bezodkladne opláchnuť vodou a následne dezinfikovať. V prípade znečistenia rúk biologickým materiálom sa ruky musia umyť a dezinfikovať prípravkom s baktericídnym a virucídnym účinkom (cutasept).

Prevádzka je vybavená dostatočným množstvom čistiacich a dezinfekčným prostriedkov, ako aj čistej bielizne, prípadne jednorazových pomôcok.

Dovolené je používať len zdravotne neškodné kozmetické výrobky z distribučnej siete.

 

3)Návod na použitie prístrojov

 

V prípade, ak pri poskytovaní Služieb budú používané prístroje je personál ako aj Klient povinný sa týmto návodom na použitie riadiť. Návod na použitie prístroja je dostupný na Prevádzke. Zdravotné kontraindikácie použitia týchto prístrojov budú uvedené v návodoch na použitie, alebo budú priložené k týmito návodom na použitie.

 

4) Postup pri mechanickej očiste, dezinfekcii a sterilizácii pracovných nástrojov a prístrojov vrátane povrchových plôch miestností a ich vybavenia,

 

Vlhká mechanická očista a dezinfekcia pracovných plôch, podláh a zariadení na osobnú hygienu je vykonávaná denne po skončení prevádzky (od 22.00 hod do 6.00 hod.) a priebežne počas výkonu práce.

Plochy zariadení prichádzajúce do priameho kontaktu s telom Klienta sa musia umývať a dezinfikovať po každom Klientovi prípravkom na to určeným.

Vlhká mechanická očista umývateľných povrchov stien a nábytku sa musí vykonávať raz týždenne.

Pri používaní dezinfekčného prípravku postupujeme podľa priloženého návodu výrobcu a dodržiavame doby expirácie. Ak pri obsluhe Klienta vzniká odpad, ten sa odstraňuje po každom Klientovi a zhromažďuje sa v uzatvárateľných nádobách. Nádoby na odpad sú denne vyprázdňované, čistené a dezinfikované.

Základná oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie sa musia vykonávať najmenej raz za dva roky

 

Používané dezinfekčné prostriedky v Prevádzke: 

Prostriedky na dezinfekciu plôch: pantra, cleamen, krystal

Prostriedky na dezinfekciu pracovných pomôcok: peresal

 

5) Spôsob skladovania a manipulácie s bielizňou

 

V zariadení musí byť dostatočné množstvo bielizne, primerané predpokladanému počtu Klientov. Pre každého Klienta musí byť použitá čistá bielizeň.

Pri manipulácii s bielizňou nesmie dôjsť k vzájomnému styku či zámene čistej bielizne a použitej bielizne.

Čistá bielizeň je v dostatočnom množstve uložená v uzatvárateľnej skrinke, použitá bielizeň je odkladaná do plastového uzatvárateľného koša, z ktorého je  denne odvážaná na pranie. V zariadení nie sú vyčlenené priestory na dosúšanie bielizne, preto sa tu táto činnosť nevykonáva. Bielizeň perieme v práčovni. Čistú bielizeň prenášame v jednorazových plastových obaloch – igelitové tašky.

 

6) Spôsob a frekvenciu upratovania zariadenia

 

Prevádzka je udržiavaná v čistote a poriadku. Dezinfekcia stien, podláh a zariadenia je vykonávaná pravidelne - denne. Používajú sa dezinfekčné prostriedky dostupné z distribučnej siete. Pri ich používaní je potrebné dodržať pracovný postup uvedený v návode výrobcu prípravku.

Tuhý komunálny odpad (TKO) sa zbiera v uzatvárateľných a umývateľných nádobách a denne sa vynáša. Nádoby sa denne čista a dezinfikujú.  Odvoz TKO zabezpečuje OLO Bratislava.

 

7) spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie.

 

Tuhý komunálny odpad (TKO) sa zbiera v uzatvárateľných a umývateľných nádobách a denne sa vynáša, nádoby sa denne čista a dezinfikujú.

Odpadová voda je vypúšťaná do verejnej kanalizácie.

Späť do obchodu