Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“)

1.       Predmet VOP 

1.1     Predmetom týchto VOP je úprava práv a povinností medzi prevádzkovateľom, ktorý prevádzkuje jednotlivé telovýchovno – športové zariadenie FITNESS Štúdio a Klientom

a)       tuzemskou právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, alebo zahraničnou právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá napĺňa znaky podnikateľa podľa príslušného zahraničného právneho poriadku, ktorým sa spravuje a tieto osoby konajú v rámci svojho povolania, predmetu podnikania alebo podnikateľskej činnosti,

b)      tuzemskou alebo zahraničnou fyzickou osobou, ktorá nie je podnikateľom v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a nekoná v rámci povolania, predmetu podnikania alebo podnikateľskej činnosti

a to pri poskytovaní služieb a predaji tovarov Prevádzkovateľom.

VOP sú zverejnené na Webovej stránke Prevádzkovateľa:  www.fitnesspohoda.sk

1.2     Podpisom registračného formulára, prípadne iným preukázateľným spôsobom vyjadrenia súhlasu s týmito VOP (najneskôr však vždy začatím využívania Služieb Prevádzkovateľa alebo kúpou tovaru o Prevádzkovateľa) Klient potvrdzuje, že sa oboznámil so znením VOP, podmienkami ochrany osobných údajov, Prevádzkovým poriadkom, reklamačným poriadkom Prevádzkovateľa, Bezpečnostnými a inými predpismi, prípadne ďalšími dokumentmi Prevádzkovateľa ktoré sú uvedené na Web stránke www.fitnesspohoda.sk

1.3     Ak nie je písomne dohodnuté inak, tieto VOP sa vzťahujú na právny vzťah medzi Klientom a Prevádzkovateľom.

 

2.       Definícia pojmov a podmienky ich používania

2.1     ,,Akcia“ je jednorazový produkt, alebo Služba s osobitnými podmienkami, ktorá nie je uvedená v Cenníku. Akcia je spoplatnená osobitou cenou a nevzťahuje sa na firemných Klientov. Podmienky Akcie, vrátane ceny a časového obmedzenia možnosti jej využitia, budú Prevádzkovateľom zverejnené na Prevádzke a Web stránke.

2.2     „Aktivácia služby“ označuje taký úkon Klienta, ktorým dôjde k funkčnému sprístupneniu Služby, a to buď označením jej začiatku užívania prostredníctvom Zákazníckeho konta pri Objednávke alebo okamžite pri časovo ohraničenej Službe bez uvedenia jej začiatku, ktoré umožnia Klientovi reálne využívanie Služby.

2.3     ,,Benefitová poukážka“ je vybraná poukážka, ktorú Prevádzkovateľ akceptuje na základe zmluvného vzťahu s treťou stranou, ktorá je spôsobilá na dobitie Kreditu na Kreditnom konte pre Klienta uvedeného na benefitovej poukážke, alebo má špeciálny kód na benefitovej poukážke. Prevádzkovateľ sa zaväzuje po doručení benefitovej poukážky na konkrétnu Prevádzku Prevádzkovateľa a jej kontrole poverenou osobou dobiť Kredit v príslušnej výške na Kreditné konto Klienta do 72 hodín.

2.4     „Bezpečnostnými a inými predpismi“ sú právne predpisy, nariadenia, normy a iné pravidlá na ochranu života a zdravia platné a účinné v dobe využívania služieb Klientom, ktorými sa je Klient povinný riadiť, a ktoré sa priamo, alebo len sprostredkovane, týkajú bezpečnosti a ochrany života a zdravia pri využívaní Služieb v jednotlivých Prevádzkach. Klient vstupom do Centra potvrdzuje, že sa oboznámil so všetkými bezpečnostnými a inými predpismi zverejnenými vo vybraných Prevádzkach pri vybraných Službách Prevádzkovateľa, a že s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať v celom rozsahu.

2.5     „Cena služby (služieb)“ je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a tvorí ju súčet cien v zmysle aktuálneho Cenníka za všetky  jednotlivé úkony poskytovaných v rámci Služby, resp. za cenu jednotlivej Služby. Cena služby je uvedená v aktuálne platnom Cenníku poskytovania Služieb vrátane príslušnej sadzby z pridanej hodnoty podľa zákonných ustanovení platných v čase poskytnutia Služby.

2.6     „Cena tovaru“ je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná. Cena tovaru je uvedená v aktuálne platnom Cenníku, vrátane príslušnej sadzby z pridanej hodnoty podľa zákonných ustanovení platných v čase kúpy tovaru.

2.7     „Cenník“ je zoznam poskytovaných Služieb a tovaru Prevádzkovateľa, vrátane cien za jednotlivé poskytované Služby, predávané tovary, príplatky, Prevádzkovateľom v Prevádzke, pričom môže uvádzať aj trvanie Služby a ďalšie podmienky jej využitia vybraných služieb, možnosti zakúpenia, storno podmienok Rezervácií a ďalšie podmienky jednotlivých služieb. Cenník je k nahliadnutiu online na Web stránke ako aj na viditeľnom mieste v Prevádzke. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny informácií uvedených v Cenníku.

2.8    „Prevádzka“ je telovýchovno-športové zariadenie prevádzkované na nasledovnej prevádzke: Fedinova 2, Bratislava - Petržalka

2.9     „Členstvo“ vzniká písomným uzatvorením Zmluvy o členstve.

2.10   „Členský poplatok“ predstavuje odmenu pre Prevádzkovateľa vykonávajúceho hlavnú ekonomickú činnosť prevádzkovania fitnesscentra ako aj iné, vedľajšie ekonomické činnosti ako napríklad prevádzka športových zariadení (bazény a plavárne), poskytovanie služieb týkajúcich sa telesnej pohody (sauny, parné kúpele, solária, masáže) a iné, ktoré spoločne predstavujú jednorazovú platbu, uhradením ktorej je Klient oprávnený čerpať Služby v rozsahu príslušnej kategórie Členstva v zmysle Podmienok. Členský poplatok pozostáva z jednorazového poplatku za sprístupnenie vstupu do športového zariadenia a odplaty za vybrané Služby. Členský poplatok je tvorený 90% jednorazovým poplatkom za sprístupnenie vstupu do športového zariadenia a 10% odplatou za vybrané Služby uvedené v Zmluve o členstve.

2.11   „Doba poskytovania služby“ je časový úsek odo dňa účinnosti Zmluvy do dňa jej zániku, počas ktorej je Klient oprávnený využívať vybranú Službu Prevádzkovateľa podľa zvolenej Služby a dĺžky jej trvania.

2.12   ,,Fitnesspohoda karta“ je elektronický čiarový kód vygenerovaný Prevádzkovateľom pre Klienta uchovávaný elektronicky alebo na pevnom nosiči (plastová karta). Fitnesspohoda karta je personalizovaná, zriadená v prospech Klienta Prevádzkovateľom a je podmienkou vstupu do Prevádzky a využívania Služieb Klientom, ak nie je uvedené inak a je výsledkom úspešného vytvorenia Zákazníckeho konta.

2.13   ,,Externý tréner“ je osoba poskytujúca osobné tréningy v Prevádzke a nemá uzatvorený záväzkový vzťah  s Prevádzkovateľom

2.14   ,,Firemná zľava“ zvýhodnené podmienky pre Klientov-právnické osoby, ktorých zamestnanci, resp. členovia ako samostatní Klienti sú povinní sa na uplatnenie firemnej zľavy preukázať dokladom, ktorý ich oprávňuje využiť zvýhodnené podmienky (zamestnanecký preukaz, prihlásenie sa cez emailové adresy spoločnosti alebo zamestnávateľa resp. podľa dohody s Klientom - právnickou osobou)

2.15   „Hosť“ je osoba, ktorá po splnení podmienok stanovených Prevádzkovateľom v sprievode Klienta s platným Členstvom alebo Klienta vo vybraných Prevádzkach a je oprávnená využívať Služby vo vybranej Prevádzke v rovnakom rozsahu ako Klient. Hosť je povinný pred vstupom do Prevádzky vyplniť a podpísať papierový registračný formulár; Zákaznícke konto si však nezakladá. Na Hosťa sa v plnom rozsahu vzťahujú tieto VOP tak, ako na Klienta. Hosť je povinný dodržiavať všetky povinnosti stanovené VOP, Podmienkami, Prevádzkovým poriadkom, Bezpečnostnými a inými predpismi a riadiť sa pokynmi Zodpovednej osoby.

2.16   „Klient“ je :

a)       fyzická osoba staršia ako 15 rokov alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená k využívaniu služieb poskytovaných Prevádzkovateľom v jednotlivých Centrách.

b)      fyzická  osoba staršia ako 3 roky a mladšia ako 15 rokov, ktorá má vstup do Prevádzky povolený výlučne v sprievode zákonného zástupcu - rodiča a pod dohľadom Trénera, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Ak nie je v týchto VOP, alebo Prevádzkovateľom na vybraných Prevádzkach pri jednotlivých Službách stanovené inak, identifikácia Klienta pri každom vstupe do Prevádzky prebieha formou overenia Platným identifikačným dokladom alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Vzhľadom na skutočnosť, že právnická osoba ako taká, vzhľadom na jej existenciu nie je schopná využívať Služby, Služby za právnickú osobu využíva ňou určená fyzická osoba, na ktorú sa rovnako vzťahujú práva a povinnosti v zmysle týchto VOP. Podmienky vstupu pre vybrané Prevádzky a Služby môžu byť vzhľadom na bezpečnosť a zdravie Klientov upravené na jednotlivých Prevádzkach Prevádzkovateľom odlišne.

2.18   ,,Kredit“ vyjadruje finančné prostriedky pripísané na Kreditné konto Klienta v závislosti od výšky určenej Klientom a uhradenia tomu zodpovedajúcej finančnej čiastky Klientom Prevádzkovateľovi cez dostupné platobné možnosti. Kredit je možné dobíjať spôsobmi, ktoré umožňuje Prevádzkovateľ, najmä však platobnou kartou. O dobití Kreditu bude Klientovi vystavené potvrdenie. Dobitím Kreditu nedochádza k zakúpeniu Služieb/tovarov, predstavuje len zálohu na úhradu ceny za Služby a tovar čerpaný Klientom. Dostupným Kreditom uhrádza Klient, resp. je mu z Kreditu odrátavaná, cena jednotlivých samostatne poskytovaných Služieb, Akcií alebo odobraného tovaru Klientom vo výške podľa platného Cenníka. Možnosť uplatnenia Kreditu je obmedzená na 1 rok od posledného dňa využitia ktorejkoľvek Služby/zakúpenia tovaru u Prevádzkovateľa (zaznamenaný v Zákazníckom konte Klienta Prevádzkovateľom), alebo vykonania poslednej úhrady z finančných prostriedkov pripísaných na Zákazníckom konte Klienta a to za využitie ktorejkoľvek Služby, alebo nákupu tovaru u Prevádzkovateľa. V prípade reklamácie výšky zostatku Kreditu na Kreditnom konte je Klient povinný predložiť Prevádzkovateľovi posledné potvrdenie o dobití Kreditu.

2.19   „Kreditné konto“ môžu využiť Klienti Prevádzkovateľa, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito VOP. Kreditné konto je prístupné pre Klienta, ktorý má vytvorené Zákaznícke konto a je jeho súčasťou. Kreditné konto je aktivované pripísaním prvého vkladu Kreditu na Kreditné konto. Podmienkou pred prvým vkladom cez Zákaznícke konto je, že Klient bude mať overený email v Zákazníckom konte. V Kreditnom konte Klienta je uvádzaná výška Kreditu Klienta, t. j. aktuálna výška finančných prostriedkov (Kreditu), ktoré vložil Klient na svoje Zákaznícke konto, po odpočítaní úhrad za vybrané Služby alebo tovary objednané/čerpané Klientom.

2.20   „Objednávkou“ sa rozumie návrh na uzavretie Zmluvy, ktorý má najmä podobu písomného, ústneho, alebo telefonického záujmu o záväzné uzavretie Zmluvy a poskytnutie vybraných Služieb a tovarov zo strany Prevádzkovateľa

2.21   „Orgán dozoru“ je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P.O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, resp. príslušný Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie podľa miestnej príslušnosti Prevádzky

2.22   ,,Permanentka‘‘ je označenie vybranej Služby s časovo obmedzeným predplateným vstupom do vybraného Centra podľa výberu Klienta v špecifikácii podľa Cenníka, ktorý tvorí súčasť týchto VOP. Prevádzkovateľ neumožňuje predĺženie platnosti Permanentky/Služby ani jeho výmenu za Kredit alebo hotovosť. Predplatená Služba (Klientom zaplatená Permanentka, bez ohľadu na to, či Klient vykonal alebo nevykonal Aktiváciu služby), je možné zameniť len na Permanentku vyššej hodnoty (nie nižšej) Obdobie platnosti pôvodne zakúpenéj Permanentky sa zmenou typu Permanentky nemení. .

2.23   „Platný identifikačný doklad“ je občiansky preukaz podľa zákona č. 395/2019 Z.z. občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov alebo cestovný pas ako cestovný doklad v zmysle zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

2.24   „Podmienky“ sú osobitné obchodné podmienky Prevádzky uvedené v článku 11 týchto VOP, s ktorými je Klient prostredníctvom Zodpovednej osoby oboznámený pri prvom vstupe do Prevádzky, najneskôr však pri podpise Zmluvy o členstve a ktoré sa, ako obchodné podmienky stranám známe, stávajú súčasťou Zmluvy o členstve a určujú časť jej obsahu

2.25   „Prevádzkovateľ“  poskytuje Služby spojené so zdravým životným štýlom, najmä Služby posilňovne, fitness, kardio zóny, skupinové cvičenia, bazén (umelé kúpalisko), wellness, sauna, masáže, squash a iné Služby, zároveň k týmto vybraným Službám poskytuje prístup, ich zakúpenie, Rezerváciu. Spôsobom poskytovania Služieb sa rozumie umožnenie Klientom využívať jednotlivé časti Centier, alebo čerpať ich Služby.

2.26   „Prevádzkovým poriadkom“ je súhrn práv a povinností Klienta alebo inej osoby vstupujúcej do Prevádzky a/alebo využívajúcej vybrané Služby vo v priestoroch Prevádzkovateľa vypracovaný Prevádzkovateľom. Klient vstupom do Prevádzky potvrdzuje, že sa oboznámil so všetkými ustanoveniami Prevádzkového poriadku, že s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať v celom rozsahu. Prevádzkový poriadok je k dispozícii na recepciách, prípadne na vstupe do prevádzky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny Prevádzkového poriadku

2.27   ,,Promo vstup“ ak v Cenníku nie je uvedené inak, ide o bezplatný jednorazový vstup do Centra  pre využívanie Služby - fitness poskytnutý Prevádzkovateľom novému Klientovi,. Podmienkou bezplatného jednorazového vstupu je zriadenie Zákazníckeho konta, vystavenie zákazníckej karty a splnenie všetkých podmienok pre vstup Klienta do vybranej Prevádzky. Klient tento Promo vstup môže využiť bezplatne iba jedenkrát a to v deň zriadenia Zákazníckeho konta.

2.28   „Rezervácia“ znamená rezerváciu vybranej Služby Klientom prostredníctvom Prevádzkovateľom určených možností a za podmienok určených v Cenníku

2.29   „Služba“ služba poskytovaná Prevádzkovateľom v prevádzke počas prevádzkovej doby prevádzky, (ktorá môže byť poskytovaná samostatne, alebo aj ako skupina služieb podľa výberu Permanentky Klientom), ktorá predstavuje záväzok Prevádzkovateľa poskytnúť Klientovi zvolené Služby (prístup do zvolených priestorov prevádzky a využitia jeho služieb v zmysle zvolených Permanentiek a poskytovanie ďalších súvisiacich služieb v dojednanom rozsahu Klientovi) za podmienok uvedených v Zmluve a týchto VOP. Služba je, s výnimkou osôb do 3 rokov veku a Hosťa, viazaná výlučne na registrovaného Klienta, ktorý má platne zriadené Zákaznícke konto

2.30   „Spotrebiteľom“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy a/alebo Zmluvy o členstve nie je podnikateľom v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a  nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania

2.31   „Storno objednávky“ možnosť zrušenia objednanej Služby do doby začatia jej využívania stanovenej Klientom a podľa podmienok uvedených pri konkrétnej Službe uvedenej v Cenníku

2.32   ,,Storno rezervácie“ je zrušenie Rezervácie na Zákazníckom konte Klienta v súlade s týmito VOP

2.33   ,,Tréner“ je osoba poskytujúca osobné individuálne alebo skupinové tréningy v prevádzke a má uzatvorený záväzkový vzťah s Prevádzkovateľom,

2.34   ,,Web stránka“ je internetová stránka Prevádzkovateľa, www.fitnesspohoda.sk , prostredníctvom, ktorej sa dá cez príslušné rozhranie Web stránky/internetovej aplikácie dostať na Zákaznícke konto Klienta a vykonať vybrané úkony Klienta ktoré sú Prevádzkovateľom umožnené

2.35   „Zákaznícke konto“ je konto vytvorené Klientom jedným zo spôsobov poskytnutých Prevádzkovateľom, a to (i) prostredníctvom Kiosku v prevádzke Prevádzkovateľa, alebo (ii) Web stránky Prevádzkovateľa pomocou štandardne využívaných internetových prehliadačov, alebo (iii) prostredníctvom recepcie, alebo (iv) iným spôsobom ak je to Prevádzkovateľom technicky umožnené (napríklad prostredníctvom mobilnej aplikácie Prevádzkovateľa), a to vždy s overeným e-mailom. Ak nie je uvedené inak, existencia Zákazníckeho konta je podmienkou využívania Služieb Prevádzkovateľa. Zákaznícke konto je Klientovi prístupné prostredníctvom mobilnej aplikácie Prevádzkovateľa, Web stránky po zadaní registrovanej emailovej adresy a zadaní zvoleného hesla a rovnako na vybraných Prevádzkach a identifikácie Klienta prostredníctvom Platného identifikačného dokladu

2.36   „Zmluvou“ sa rozumie zmluva o poskytnutí Služieb/kúpe tovaru, Zmluva o členstve podmienky ochrany súkromia a osobných údajov (Zásady ochrany osobných údajov), reklamačný poriadok Prevádzkovateľa, Prevádzkový poriadok a iné zmluvné dokumenty ktoré sa vzťahujú na vybrané Služby a ktoré sú označené ako súčasť právneho vzťahu medzi Klientom a Prevádzkovateľom

2.37   „Zodpovednou osobou“ je zamestnanec Prevádzkovateľa, alebo iná osoba poverená Prevádzkovateľom dohľadom nad využívaním Služieb zo strany Klienta, poradenstvom, inštruktážou, alebo akoukoľvek inou činnosťou bezprostredne súvisiacou s aktivitami Klienta v prevádzke a využívaním Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom.

2.38   „Zákon o predaji na diaľku“ je zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2.39   „Zmluva o členstve“ je osobitná zmluva uzatváraná medzi Prevádzkovateľom a Klientom  výlučne pre využívanie vybraných služieb poskytovaných Prevádzkovateľom.

 

3.       Uzavretie Zmluvy

3.1     Zmluva je uzavretá na základe ponuky Prevádzkovateľa, následnej Objednávky zo strany Klienta a jej akceptácie zo strany Prevádzkovateľa.

Klient môže objednať u Prevádzkovateľa poskytnutie vybraných Služieb a Prevádzkovateľ môže poskytnutie Služieb potvrdiť najmä:

a)       prostredníctvom Web stránky

b)       priamo na recepcii v prevádzke

c)      písomnou formou uzatvorenia Zmluvy a/alebo Zmluvy o členstve.

 

4.       Registrácia Klienta  

4.1     Podmienkou registrácie, a vytvorenia Zákazníckeho konta je povinnosť Klienta pri každej vybranej forme registrácie vyplniť všetky požadované údaje pravdivo a rovnako je povinný predložiť všetky požadované doklady (napr. predloženie Platného identifikačného dokladu). V prípade, že Klient odmietne splniť všetky podmienky ktoré sa vyžadujú pre tú ktorú formu registrácie alebo odmietne predložiť vyžiadané doklady, nebude mu umožnený vstup do Prevádzky a /alebo nebude mu využitie Služby umožnené.

4.2     Nový Klient, ktorý nie je užívateľom služieb Prevádzkovateľa, tj. nemá platne zriadené Zákaznícke konto, je povinný pred prvým vstupom do Prevádzky vykonať registráciu/založiť Zákaznícke konto jedným zo spôsobov, ktoré ponúka Prevádzkovateľ v Prevádzke a to najmä:

a)      prostredníctvom Web stránky

b)       prostredníctvom recepcie

c)      iným spôsobom ak je to Prevádzkovateľom technicky umožnené (napríklad prostredníctvom mobilnej aplikácie Prevádzkovateľa)

 

5.       Platby za Služby a platobné podmienky

5.1     Klient prioritne platí cenu za Služby:

a)       na základe uzatvorenej Zmluvy uzatvorenej na diaľku/mimo prevádzkových priestorov (cez Web stránku alebo aj prostredníctvom mobilnej aplikácie Prevádzkovateľa a to prostredníctvom platobnej brány a platobnej karty ak je to Prevádzkovateľom technicky umožnené), a to v súlade s VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, 

b)      na základe uzatvorenej Zmluvy uzatvorenej priamo na vybranej Prevádzke

Pri uzatvorení Zmluvy podľa písm. b) sa pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že tento právny úkon nespadá pod aplikáciu ustanovení Zákona o predaji na diaľku.

5.2     Cenu za služby alebo tovary v Prevádzke nie je možné zaplatiť vybranými poukážkami spoločností (napr. Benefitné poukážky), s ktorými nemá Prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu.

5.3     V prípade, ak nie je možné využiť jeden zo spôsobov realizácie platby v zmysle predchádzajúcich bodov, je Klient povinný využiť iný z týchto spôsobov platby, ktorý je dostupný. Poplatky za prevod finančných prostriedkov znáša Klient, pričom prípadné poplatky nie sú účtované Prevádzkovateľom, ale subjektom, ktorý prevod finančných prostriedkov zabezpečuje.

5.4     Klient je povinný  dodržiavať podmienky Služby. V prípade prekročenia stanoveného času /počtu možnosti využívania vybraných Služieb (napríklad časovo obmedzený vstup do Wellness, alebo bazéna) je Klient povinný uhradiť doplatok v zmysle Cenníka resp. si zakúpiť novú Službu.

5.5     Všetky poplatky ktoré je Klient povinný uhradiť Prevádzkovateľovi a ktoré súvisia s podmienkami využívania Služieb Klienta u Prevádzkovateľa sú uvedené v týchto VOP a v Cenníku.

 

6.       Vstup do prevádzky a poskytnutie Služieb 

6.1     K umožneniu vstupu do Prevádzky a k poskytnutiu Služieb Prevádzkovateľom dôjde až po splnení všetkých podmienok Klientom v súlade s VOP.

6.2     Ak nie je stanovené Prevádzkovateľom inak, Klient ktorý má platne zriadené Zákaznícke konto a má stiahnutú mobilnú aplikáciu vo svojom zariadení, vstupuje do Prevádzky po jeho overení na základe kódu generovaného mobilnou aplikáciou.

6.3     Klient, ktorý má platne zriadené Zákaznícke konto a nemá stiahnutú mobilnú aplikáciu Prevádzkovateľa vo svojom zariadení, je povinný sa pri každom vstupe do Prevádzky preukázať Platným identifikačným dokladom za účelom identifikácie Klienta a kontroly zapísaných údajov v Zákazníckom konte.

V prípade, ak:

(i)      Klient nepredloží Platný identifikačný doklad, alebo tento doklad nebude platný, je Prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť vstup Klienta do Prevádzky,

(ii)     nebude možné overiť a stotožniť Klienta kontrolou údajov zadaných do Zákazníckeho konta a údajov získaných z Platného identifikačného dokladu, alebo údaje sa nebudú zhodovať/nebudú správne, je Prevádzkovateľ oprávnený prepísať údaje v Zákazníckom konte Klienta tak, aby sa údaje zhodovali s údajmi v Platnom identifikačnom doklade alebo je Prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť vstup Klienta do Prevádzky a poskytnúť Služby.

6.4     Po úspešnom overení Klienta Prevádzkovateľom a ak nie je dohodnuté inak, po zaplatení Ceny služby (služieb), je Klient oprávnený na vstup do Prevádzky.

6.5     Osoby mladšie ako 3 roky sú oprávnené vstúpiť do Prevádzky výlučne za účelom využitia vybraných Služieb určených pre tieto osoby a len so zákonným zástupcom, Klientom, a to po splnení všetkých podmienok uvedených vo VOP .

6.6     Klient  - starší ako 3 roky a mladší ako 15 rokov, má vstup do Centra povolený výlučne v sprievode a pod dohľadom Trénera, ak nie je v Zmluve uvedené inak. V prípade, že sa dodatočne preukáže, že  osoba, ktorá sprevádzala osoby staršie ako 3 roky a mladšie ako 15 rokov, nemala poverenie od zákonného zástupcu v zmysle predchádzajúcej vety zodpovedá za takúto sprevádzanú osobu vo vzťahu k Prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

6.7     Vstupom do prevádzky Klient, resp. zákonný zástupca Klienta, zákonný zástupca osoby definovanej v bode 6.5 alebo iná osoba zodpovedná za Klienta potvrdzuje, že zdravotný stav mu je dostatočne známy, pričom tento zdravotný stav žiadnym spôsobom a to ani čiastočne nebráni vo využívaní Služieb Prevádzkovateľa. V prípade akýchkoľvek pochybností vo vzťahu k okolnostiam brániacim využívania Služieb je Klient, zákonný zástupca osoby definovanej v bode 6.5 alebo iná osoba zodpovedná za Klienta povinná oznámiť takúto skutočnosť Zodpovednej osobe.

6.8     Klient je povinný dodržiavať otváracie hodiny jednotlivých Prevádzok. Otváracie hodiny počas ktorých je možné využívať Služby v Prevádzke sú uvedené na vstupe do Prevádzky. V prípade, ak Klient prekročí lehotu otváracích hodín a bude sa zdržiavať v prevádzke mimo otváracích hodín, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať poplatok za neskoré opustenie priestorov Prevádzky v zmysle platného Cenníka.

 

7.       Vady Služieb, záručná doba a prevenčná povinnosť Klienta 

7.1.    V prípade vady poskytovaných Služieb Prevádzkovateľom je Klient povinný postupovať podľa platného reklamačného poriadku Prevádzkovateľa.

7.2.    Ak Klient využije Služby napriek tomu, že ich označuje za vadné, vzdáva sa práva na ich reklamáciu a poskytnutie Služby bude považované za prijaté bez výhrad zo strany Klienta.

7.3.    Spôsob vybavenia reklamácie je upravený reklamačným poriadkom Prevádzkovateľa, ktorý je súčasťou Zmluvy.

 

8.       Zodpovednosť za škodu 

8.1.    Prevádzkovateľ zodpovedá za splnenie svojich zmluvných povinností s odbornou starostlivosťou.

8.2.    Klient nemá právo na náhradu škody spôsobenú vlastným úmyselným alebo nedbanlivostným konaním alebo úmyselným/nedbanlivým konaním tretích osôb, ktoré sa s jeho vedomím zdržiavajú v Centre.

8.3.    Klient zodpovedá v plnom rozsahu za (i) škodu spôsobenú na majetku Prevádzkovateľa a to aj v prípade, ak bude spôsobená z nedbanlivosti, neodborným zaobchádzaním ako aj za (ii)  škodu na majetku a/alebo zdraví tretích osôb, nachádzajúcich sa v Centre a to aj v prípade, ak bude spôsobená z nedbanlivosti, neodborným zaobchádzaním. Klient sa zaväzuje takto vzniknutú škodu nahradiť poškodenému v celom rozsahu.

Klient je povinný zaobchádzať so zariadením/majetkom Prevádzkovateľa alebo zariadením/majetkom, ktoré Prevádzkovateľ užíva/má v nájme/výpožičke/držbe a je v priestoroch Centra šetrne. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za poškodenia zdravia alebo vecí, ktoré vznikli zaobchádzaním zo strany Klienta v rozpore so Zmluvou.

8.4.    Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v prevádzke počas využívania Služieb, ak tieto budú odložené mimo miest vyhradených Prevádzkovateľom. Pokiaľ Klient odkladá počas využívania Služieb do miest vyhradených Prevádzkovateľom veci, ktoré jednotlivo, alebo v súčte dvoch a viacerých vecí presahujú hodnotu 100,- EUR (cenná vec), je povinný toto oznámiť Zodpovednej osobe a odložiť ich v úschovni cenín, inak Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú ich poškodením, odcudzením, znehodnotením presahujúcu danú čiastku. Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu na veciach v zmysle Zmluvy a ustanovení príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu. Právo na náhradu škody sa musí uplatniť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu.

8.5.    Zodpovedná osoba a ani Prevádzkovateľ nezodpovedá za spôsob využívania Služieb zo strany Klienta, nie je povinná poskytnúť mu poradenstvo, inštruktáž alebo akoukoľvek inou činnosťou bezprostredne súvisiacou s aktivitami Klienta v Centre

8.6.    V prípade ak bez zavinenia Prevádzkovateľa, alebo vplyvom rozhodnutí orgánov štátnej moci (napríklad v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva), alebo zásahov vyššej moci účastník nebude mať možnosť využiť objednané/predplatené Služby v pôvodne dohodnutom termíne alebo rozsahu, Klient berie na vedomie, že v týchto prípadoch Prevádzkovateľ trvá na plnení zvyšku Zmluvy, ak sa s Klientom nedohodne inak. Pre odstránenie pochybností platí, že v prípadoch podľa predchádzajúcej vety Prevádzkovateľ oznamuje Klientovi, že na zvyšku plnenia trvá.

8.7.    Klient, ktorý spôsobí Prevádzkovateľovi a/alebo tretím osobám škodu, je za ňu zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov. 

8.8.    Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, bezchybnosť, správnosť a funkčnosť internetových stránok tretích osôb, na ktoré sú na Web stránke uvedené odkazy (linky).

 

9.       Osobitné ustanovenia pre Zmluvy uzatvorené Spotrebiteľmi na diaľku 

9.1.    Ak došlo k uzavretiu Zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Spotrebiteľom výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Prevádzkovateľa a Spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla alebo mobilnej aplikácie Prevádzkovateľa má sa za to, že došlo k uzatvoreniu Zmluvy v zmysle Zákona o predaji na diaľku alebo Zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Prevádzkovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.2.    Ak sa má na základe Zmluvy začať poskytovanie Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, alebo ak Spotrebiteľ o poskytovanie Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy požiada, Prevádzkovateľ týmto:

a)       poučuje Spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca po úplnom poskytnutí Služby právo na odstúpenie od Zmluvy, a

b)       Spotrebiteľ výslovne súhlasí so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a vyhlasuje, že bol riadne poučený podľa písmena a).

9.3.    Spotrebiteľ berie na vedomie, že stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí Služby a vzniká mu povinnosť uhradiť cenu za skutočné poskytnuté plnenie, a to:

a)       ak Spotrebiteľ uzavrie Zmluvu, v ktorej požiadal o poskytovanie Služieb v 14-dňovej lehote na odstúpenie od Zmluvy začínajúcej sa uzavretím Zmluvy,

b)      ak sa poskytovanie Služby začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí Služby

9.4.    Spotrebiteľ je oprávnený, s výnimkou ustanovení bodov 9.2 a 9.3, bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Prevádzkovateľa a to v lehote 14 (slovom: štrnástich) dní od uzavretia Zmluvy má právo uplatniť odstúpenie od Zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od Zmluvy a zaslať ho poštou alebo emailom na e-mailovú adresu uvedenej pri realizácii Objednávky.

9.5.    Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od Zmluvy uzatvorenej prostredníctvom predajných automatov, prostredníctvom Kiosku alebo prevádzkových priestorov s automatizovaným systémom predaja v zmysle ustanovenia § 1 ods. 3 písm. a) ani v ďalších prípadoch uvedených v Zákone o predaji na diaľku.

9.6.    Uzatvorením zmluvy na diaľku Spotrebiteľ súhlasí s doručením informácií podľa § 3 ods. 1 Zákona o predaji na diaľku, ako napríklad potvrdenie o uzatvorení Zmluvy, formulár na odstúpenie od Zmluvy v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.

9.7.    V prípade, ak s predmetom zmluvy uzatvorenej na diaľku, ktorej predmetom budú náklady na vrátenie tovaru alebo Služby je Spotrebiteľ povinný znášať náklady na vrátenie tovaru alebo Služby a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 

10.     Osobitné ustanovenia

10.1   Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo predaja jednotlivých Služieb/poskytovania vybraných Služieb obmedziť na vybrané Centrá.

10.2   Prevádzkovateľ môže pri zakúpení viacerých Služieb poskytnúť Klientovi zľavu. Zľavy sa poskytujú podľa aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa, na poskytnutie zľavy nie je právny nárok.

10.3   Prevádzkovateľ poskytuje Klientovi Služby za Cenu za služby v zmysle Cenníka Prevádzkovateľa a v súlade so Zmluvou a VOP/Podmienkami.

10.4   Klient je oprávnený využívať Služby výhradne v rozsahu a spôsobom určeným týmito VOP, Zmluvou. Ak tento spôsob nie je určený je Klient oprávnený využívať výhradne spôsobom, aký je pre využívanie daných Služieb obvyklý.

10.5   Prevádzkovateľ poskytne Klientovi na vyžiadanie potvrdenie o čerpaní Kreditu z Kreditného konta Klienta, maximálne však 12 mesiacov spätne od posledného čerpania z Kreditu Klienta.

10.6   Ak nie Prevádzkovateľom jednostranne určené inak, v prípade vzniku dodatočných povinností Prevádzkovateľa, ktoré budú súvisieť s rozhodnutiami orgánov verejnej moci (orgány štátnej správy alebo orgánov miestnej samosprávy) alebo zásahov vyššej moci  na základe ktorých dôjde k dočasne nemožnému poskytovaniu Služieb Prevádzkovateľa na určité, alebo v čase vydania takého rozhodnutia neurčité obdobie, Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že Služby, resp. obdobie možnosti využitia predplatených služieb sa nepredlžuje priamo úmerne obdobiu, počas ktorého poskytovanie služieb zo strany Prevádzkovateľa nie je možné (napríklad povinnosť dočasného obmedzenia alebo uzatvorenia Prevádzok v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID – 19).

10.7   Prevádzkovateľ neposkytuje informácie o tretích osobách, o výške Kreditu, kontaktných údajoch, histórií návštev.

10.8   Klient berie na vedomie, že každé skupinové cvičenie (ako Služba) je limitované maximálnym počtom Klientov na tom ktorom skupinovom cvičení. V prípade naplnenia kapacity daného skupinového cvičenia môže Prevádzkovateľ odmietnuť Rezerváciu a/alebo poskytnutie Služby Klientovi bez nároku na vrátenie peňažných prostriedkov a bez nároku na predĺženie platnosti vopred predplatenej Služby.

10.9   Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny rozvrhu vybraných Služieb, ako napríklad skupinových cvičení, bez nároku na vrátenie Ceny za služby predplatených Služieb. Uvedené sa týka aj tých Služieb, na ktoré si Klient vykonal Rezerváciu.

Osobitné ustanovenia vo vzťahu k Rezervácii Služieb

10.10 Rezerváciu Služieb, ktoré pripúšťajú možnosť Rezervácie podľa Cenníka, ak nie je v Cenníku uvedené inak je možné uskutočniť na maximálne 2 skupinové cvičenia. V prípade ak sa Klient rezervovanej Služby, nezúčastní, bude mu klientská karta zablokovaná. Odblokovanie je možné iba osobnou návštevou Centra. Prvé odblokovanie klientskej karty ako sankcia za neúčasť na rezervovanej Službe je bez poplatku. Každá ďalšia neúčasť na rezervovanej Službe má za následok zablokovanie klientskej karty a jej odblokovanie je spoplatnené v zmysle platného Cenníka.

10.11 Rezerváciu Služby, ktorá pripúšťa možnosť Rezervácie podľa Cenníka, ak nie je v Cenníku uvedené inak, je možné Klientom zrušiť bez poplatku pred jej plánovaným začatím najneskôr v lehote uvedenej v Cenníku.

10.12 V prípade, ak sa Klient nedostaví na rezervované Služby, včas, Rezervácia mu bude zrušená momentom jej začatia, a to bez nároku na vrátenie Ceny služby ak išlo o predplatenú Službu alebo mu bude príslušná Ceny služby stihnutá z Kreditu, ak nešlo o predplatenú Službu.

10.13 Rezerváciu Služieb je možné vykonať prostredníctvom Web stránky, alebo iným spôsobom, ktorý v danom čase umožňuje Prevádzkovateľ vo vybranej Prevádzke. Predpokladom úspešnej Rezervácie vybraných Služieb je poskytnutie vyžiadaných údajov, najmä číslo klientskej karty, preukázanie zakúpenej Služby a jej predplatenie na určité časové obdobie, v ktorom má byť Služba rezervovaná.

Osobitné ustanovenia vo vzťahu k právam a povinnostiam Klientov a Prevádzkovateľa

10.14 Prevádzkovateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie povinností Klientov, resp. osôb využívajúcich Služby Prevádzkovateľa uvedených v týchto VOP. V prípade nedodržania povinností Klientov je Prevádzkovateľ oprávnený prijať adekvátne opatrenia, vrátane odmietnutia poskytnutia Služby a to bez akýchkoľvek nárokov Klienta voči Prevádzkovateľovi.

10.15 V prípade porušenia povinností Klienta v zmysle týchto VOP, ako aj v prípade evidovaného nesplateného záväzku Klienta voči Prevádzkovateľovi na Zákazníkom konte si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo odoprieť Klientovi vstup do Prevádzky a poskytnutie vybraných Služieb Prevádzkovateľa.

10.16 Pri závažnom porušení povinnosti Klienta je Prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Závažným porušením Zmluvy sa rozumie najmä: a) uvedenie nepravdivých informácií o svojej osobe b) opakované porušovanie ustanovení Zmluvy (min 2x), c) nerešpektovanie Prevádzkového poriadku d) nerešpektovanie pokynov Zodpovednej osoby, e) zavinené spôsobenie škody na majetku Prevádzkovateľa, f) spôsobenie škody na zdraví tretích osôb nachádzajúcich sa v Centre, g) omeškanie s úhradou peňažných záväzkov o viac ako 10 dní, h) reklama iného fitnes centra, či poskytovateľa obdobných služieb ako Prevádzkovateľom v Centre i) lákanie iných Klientov na využívanie služieb tretích osôb, ktoré sú konkurenčné k Službám Prevádzkovateľa j) aplikácia podporných látok v areáli prostredníctvom ihiel, či iným externým (mimotelovým) spôsobom, k) predaj alebo poskytovanie zakázaných látok, či iných tovarov Klientom. Odstúpenie od Zmluvy je účinné od momentu jeho oznámenia Klientovi. V prípade odstúpenia od Zmluvy Prevádzkovateľom z vyššie uvedených dôvodov, Klient nemá nárok na náhradu škody ani na vrátenie Ceny služby a to ani jej pomernej časti, ak nie je Prevádzkovateľom rozhodnuté inak . Odstúpenie od Zmluvy sa však nedotýka práv a povinností vyplývajúcich do dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy, nároku na náhradu škody, ako aj riešenia sporov medzi Klientom a Prevádzkovateľom. Zmluvné  strany nie sú povinné vrátiť si vzájomné plnenia poskytnuté do momentu účinnosti odstúpenia od Zmluvy.

10.17 V prípade, ak chce Klient zrušiť Zákaznícke konto u Prevádzkovateľa je povinný ešte pred týmto zrušením vyčerpať všetky finančné prostriedky na Kreditnom konte. Kredit na Kreditnom konte nie je možné vrátiť ani vyplatiť. Ak Klient nie je schopný v odôvodnených prípadoch vyčerpať finančné prostriedky je možné na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa a na písomnú žiadosť Klienta previesť tieto finančné prostriedky na Kreditné konto iného Klienta, ktorý je schopný vyčerpať všetky tieto finančné prostriedky. Žiadosť sa nachádza na recepcii každej Prevádzky. Prevod Kreditu na Kreditné konto iného Klienta je možný iba v prípade ak na Zákazníckom konte Klienta, ktorý požaduje prevod Kreditu nie je Aktivovaná Služba.

10.18 V prípade, ak Klient nie je schopný naďalej využívať Služby poskytované Prevádzkovateľom z dôvodu zlého zdravotného stavu, alebo v iných odôvodnených prípadoch a nemá možnosť previesť finančné prostriedky zo svojho Kreditného konto na Kreditné konta na iného Klienta podľa bodu 10.17, je možné aby si Klient za tieto finančné prostriedky zakúpil produkty, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ vo vybraných Centrách.

10.19 V prípade duplicitného zriadenia Zákazníckeho konta Klientom je Prevádzkovateľ oprávnený zlúčiť Zákaznícke konto Klienta do jedného Zákazníckeho konta Klienta.

 

11.     Osobitné obchodné Podmienky k Zmluve o členstve

11.1   Okamihom uzatvorenia Zmluvy o členstve sa Klient zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o členstve, týchto VOP vrátane príslušného Prevádzkového poriadku, Bezpečnostných a iných predpisov, týchto Podmienok ako aj pokyny Zodpovednej osoby a ďalšie relevantné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade rozporu medzi ustanoveniami VOP a Podmienok majú prednosť ustanovenia Podmienok.

11.2   Zmluvu o členstve je oprávnená uzavrieť fyzická osoba staršia ako 15 rokov. Pri osobách mladších ako 18 rokov je na uzatvorenie Zmluvy o členstve potrebné zastúpenie zákonným zástupcom.

11.3   Zmluvu o členstve je možné uzatvoriť na dobu určitú s viazanosťou určenou v Zmluve o členstve.

11.4   Pri Zmluve o členstve uzatvorenej na dobu určitú je Klient oprávnený na vstup do vybraného športového zariadenia s možnosťou využívať poskytované Služby za cenu podľa platného Cenníka. Počas doby viazanosti nie je Klient oprávnený Zmluvu o členstve vypovedať. Klient je povinný plniť svoje platobné a iné povinnosti po celú dobu trvania Zmluvy o členstve až do jej riadneho ukončenia bez ohľadu na to, či Služby využíva, alebo nie.

11.5   Prevádzkovateľ vydá Klientovi členskú kartu po registrácii Klienta, vytvorení Zákazníckeho konta Klienta a po úhrade Členského poplatku v súlade s bodom 11.12 alebo 11.13. Predpokladom vystavenia členskej karty je vyhotovenie fotografie tváre Klienta pre účely jeho identifikácie na náklady Prevádzkovateľa. Členská karta  je personalizovaná a je majetkom Prevádzkovateľa. Predloženie členskej karty  Klientom Zodpovednej osobe je podmienkou vstupu do Prevádzky a čerpania poskytovaných Služieb. V prípade straty alebo odcudzení Členskej karty je Klient povinný bezodkladne po zistení takejto skutočnosti informovať Prevádzkovateľa. Pre tento prípad môže Klient požiadať o vydanie duplikátu členskej karty  za jednorazový poplatok podľa aktuálneho Cenníka Prevádzkovateľa. Klient je povinný členskú kartu  Prevádzkovateľovi vrátiť pri skončení zmluvného vzťahu. Klient je povinný chrániť členskú kartu pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím.

11.6   Klient je oprávnený po predložení členskej karty  vstúpiť do športového zariadenia a využívať Služby v zmysle Zmluvy o členstve poskytované Poskytovateľom v rozsahu a za podmienok stanovených pre jednotlivé kategórie Členstva.

11.7   Klient má, v rámci akéhokoľvek Členstva, nárok na 1ks uteráku a 1ks plachty zadarmo pri každom vstupe do Prevádzky. Každé ďalšie zapožičanie uteráku a plachty je spoplatnené podľa platného Cenníka.

11.8   Prevádzkovateľ môže na základe špeciálnej poukážky Prevádzkovateľa a na základe svojho uváženia najmä s prihliadnutím na voľné kapacity Prevádzky umožniť Klientovi vstup do Prevádzky s Hosťom Klienta, ktorý je oprávnený po vykonaní registrácie Hosťa v papierovej forme na recepcii a pridelení hosťovskej karty, následne bezplatne využívať jednorazovo spolu s Klientom Služby poskytované Prevádzkovateľom a to v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako Klient.

11.9   Prevádzkovateľ je oprávnený, nie povinný Klientovi na jeho odôvodnenú písomnú žiadosť v závažných prípadoch (posúdenie je na Prevádzkovateľovi) uzatvoriť dohodu o predčasnom ukončení Zmluvy o členstve. Pre odstránenie pochybností platí, že Klient nemá voči Prevádzkovateľovi žiadne nároky v súvislosti s neuzatvorením dohody o predčasnom ukončení Zmluvy o členstve.

11.10 Vo vzťahu k oprávneniu Prevádzkovateľa odstúpiť od Zmluvy o členstve sa primerane použijú ustanovenia bodu 10.16.

11.11 Výška Členského poplatku je stanovená v Zmluve o členstve.

11.12 Člen vykoná úhradu odplaty v prospech Prevádzkovateľa vyplývajúcu zo Zmluvy (Členský poplatok,  Cena služby, príp. doplatky v zmysle Cenníka) vopred, ak nie je v bode 11.13 uvedené inak.

11.13 Prevádzkovateľ umožňuje úhradu Členského poplatku aj prostredníctvom spotrebiteľského úveru poskytovaného Klientovi spolupracujúcou licencovanou obchodnou spoločnosťou Prevádzkovateľa, sprostredkovateľom služieb ktorej bude Prevádzkovateľ. Pre vylúčenie pochybnosti, podmienky poskytnutia úveru a jeho splácania (ako aj z toho vyplývajúce práva a povinnosti) je predmetom dohody Klienta a poskytovateľa spotrebiteľského úveru.

11.14 Klientovi bude vydaná členská karta  na vstup do vybranej Prevádzky, resp. umožnený vstup do vybranej Prevádzky, či využívanie Služieb (v prípade predlžovania Členstva) až po úhrade Členského poplatku. Výnimkou pre vydanie členskej karty  pred úhradou Členského poplatku je schválený viazaný spotrebiteľský úver (na úhradu členského poplatku) podľa bodu 11.13.

11.15 Klient, ktorý ma uzatvorenú Zmluvu o členstve  má možnosť si zakúpiť Kredit na svoje Zákaznícke konto, s ktorým bude následne hradiť odobraný tovar alebo poskytnuté Služby od Prevádzkovateľa.

11.16 Na základe písomnej žiadosti Klienta (podanej vopred) je možné prerušiť dobu poskytovania Služieb podľa Zmluvy o členstve bez udania dôvodu maximálne dvakrát v minimálnej dĺžke trvania 15 dní za 12 mesiacov. Prvý mesiac prerušenia je bez poplatku (obdobie prerušenia – násobky 15 dní, 1x 15 dní, 2x 15 dní, 1x 30 dní). Za druhý mesiac prerušenia doby poskytovania Služieb podľa Zmluvy o členstve bude účtovaný poplatok v zmysle platného Cenníka. Celkové obdobie prerušenia Doby poskytovania Služieb podľa Zmluvy o členstve nesmie presiahnuť súhrnne 60 dní za 12 mesiacov. Počas prerušenia doby poskytovania Služieb podľa Zmluvy o členstve bude Klientovi znemožnené odoberať Prevádzkovateľom ponúkané Služby podľa Zmluvy o členstve. Trvanie Zmluvy o členstve sa v takomto prípade predlžuje o dobu prerušenia.

11.17 Na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti Klienta a v prípade vážnych dôvodov na strane Klienta objektívne znemožňujúcich využívanie Členstva (napríklad zdravotné problémy) bude prerušenie poskytovania Služieb posudzované Prevádzkovateľom individuálne. Podkladom na posúdenie žiadosti Prevádzkovateľom budú všetky doručené doklady ktoré sa Klient rozhodne Prevádzkovateľovi sprístupniť (napríklad lekárska správa Klienta alebo iné doklady preukazujúce vážne dôvody na strane Klienta). Pre odstránenie pochybností platí, že ak v týchto VOP nie je uvedené inak, Klient nemá nárok na prerušenie už zakúpenej Služby/Členstva na základe podania písomnej a odôvodnenej žiadosti Klienta.

11.18 Vo výnimočných prípadoch je možné na základe schválenia Prevádzkovateľom umožniť Klientovi previesť Členstvo na tretiu osobu, ktorá sa zaviaže prevziať na seba všetky práva a záväzky vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy o členstve a to písomným dodatkom. Možnosť previesť Členstvo na tretiu osobu je iba raz počas doby trvania Členstva. V prípade prevedenia Členstva na tretiu osobu, už nie je možné vrátiť/previesť Členstvo späť na pôvodného Klienta. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevod Členstva na navrhnutú tretiu osobu a to aj bez uvedenia dôvodu.

11.19 Po schválení Prevádzkovateľom je možné meniť kategórie Členstva aj počas trvania Zmluvy o členstve, zmena kategórie je však možná iba vzostupne (na drahšie Členstvo). O zmene Členstva uzatvoria zmluvné strany dodatok, na základe ktorého vykoná Klient úhradu doplatku Členského poplatku.

11.20 V prípade nevyužívania Služieb v zmysle Zmluvy o členstve nemá Klient právo požadovať od Prevádzkovateľa žiadne finančné protiplnenie (ani na vrátenie časti Členského poplatku).

11.21 Klientovi odoberajúcemu Služby vo forme Členstva je umožnené v Prevádzke odoberať Služby fitness (vstup do športových zariadenia).

 

12.     Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

12.1   Tieto VOP platia a v celom rozsahu nahrádzajú platnosť predošlých zverejnených Všeobecných podmienok poskytovania služieb (VOP) telovýchovno-športového zariadenia prevádzkovateľa.

12.2   Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto VOP kedykoľvek v priebehu trvania Zmluvy alebo používania Služieb. Zmenu VOP Prevádzkovateľ oznámi na Prevádzke ako aj prostredníctvom oznámenia uverejnenom na Webovej stránke.

12.3   Ak dôjde k jednostrannej zmene ustanovení VOP, má Klient právo na písomné vypovedanie Zmluvy v lehote 14 dní od okamihu oznámenia tejto zmeny; ak nedôjde k vypovedaniu Zmluvy, považuje sa toto konanie Klienta za súhlas s novým znením VOP.  Práva a povinnosti Klientov (Spotrebiteľov), vyplývajúce zo zmluvy uzavretej na diaľku, v zmysle článku 9 týmto nie sú dotknuté.

12.4   Prevádzkovateľ a Klient sú vždy viazaní aktuálne platnými ustanoveniami VOP.

12.5   Právne vzťahy uzatvorené na základe Zmluvy a/alebo VOP výslovne neupravené sa riadia výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky:

a)       vo vzťahu k Spotrebiteľom predpismi občianskeho práva, a to Občianskym zákonníkom;  

b)      vo vzťahu k ostatným osobám (neuvedeným v písm. a) vyššie) predpismi obchodného práva, a to Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi

12.6   Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Klientom zo zmluvy uzatvorenej na diaľku (napríklad prostredníctvom Web stránky Prevádzkovateľa) sa riadia ustanoveniami Zmluvy, ako i týmito VOP a príslušnými ustanoveniami právnych predpisov SR, najmä ustanoveniami Zákona o predaji na diaľku a Občianskeho zákonníka.

12.7   Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov osôb (Klientov), ktoré sú fyzickými osobami, v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), pričom Klient poskytuje bližšie informácie o spracúvaní jej/ich osobných údajov v dokumente „Zásady spracovania osobných údajov“, ktorý je zverejnený na Webovej stránke.

12.8   Podnety Klientov prijíma Prevádzkovateľ na adrese uvedenej pri identifikácii Prevádzkovateľa týchto VOP a na e-mailovej adrese fitness@fitnesspohoda.sk .

12.9   Ak nie je vo VOP uvedené inak, Prevádzkovateľ a Klient sa dohodli, že vzájomná komunikácia a doručovanie písomností môže prebiehať prostredníctvom písomností zasielaných:

a)       osobne, poštou – na adresu prevádzky alebo na adresu trvalého pobytu,

b)      elektronickou poštou (email) – na adresu uvedenú Prevádzkovateľom a Klientom

12.10 Písomnosť/oznámenie sa považuje za riadne doručené (i) pri zasielaní písomnosti/oznámenia emailom okamihom vygenerovania potvrdenia prístrojom, prostredníctvom ktorého sa písomnosť/oznámenie zasiela, (ii) pri zasielaní poštou siedmeho dňa odo dňa odoslania formou doporučenej zásielky s doručenkou, (iii) osobne dňom prevzatia alebo odmietnutia prevzatia adresátom. Akúkoľvek zmenu adries pre doručovanie písomností je tak Prevádzkovateľ ako aj Klient povinný bezodkladne oznámiť.

12.11 Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe Prevádzkovateľa (vis major) alebo okolnosti na strane Klienta, na základe ktorých Klient úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a zabezpečené Služby, nevzniká Klientovi nárok na úhradu alebo zľavu z Ceny služieb ani nárok na kompenzáciu alebo náhradu škody v akomkoľvek rozsahu. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za krátkodobo zníženú kvalitu služieb, výpadky a tiež škody spôsobené vyššou mocou (vis maior). Vyššou mocou (vis maior) sú myslené najmä prírodné katastrofy, živelné pohromy, štrajky, dopravné nehody, nepredvídateľné poruchy na Prevádzkach Prevádzkovateľa (napr. prerušené dodávky médií, vody a pod.), povinnosti uložené Prevádzkovateľovi rozhodnutím orgánov verejnej moci ako i iné.

12.12 Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Prevádzkovateľ v takomto prípade nahradí takéto ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto VOP pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu nahrádzaného ustanovenia.

12.13 Všetky spory, ktoré vzniknú medzi Prevádzkovateľom a Klientom zo zmluvy a/alebo VOP, alebo súvisiacich so zmluvou a/alebo VOP, vrátane sporov o platnosť, výklad, zánik zmluvy a/alebo VOP, budú strany riešiť primárne dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, vec bude predložená na rozhodnutie príslušnému súdu SR.

12.14 Prípadné spory medzi Prevádzkovateľom a Spotrebiteľom, je možné riešiť formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pred zamýšľaným iniciovaním alternatívneho riešenia sporu sa odporúča Spotrebiteľovi, kontaktovať za účelom riešenia vzniknutej situácie dohodou prvotne Prevádzkovateľa, mailom na adrese uvedenej na Web stránke. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je napríklad Orgán dozoru alebo iná oprávnená právnická osoba. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 .

Späť do obchodu